Hotel Albanian Star AS

Drač Durres
za noćenje od Eur36


Opis

Hotel Albanan Star AS 4*

Hotel se nalazi na samoj obali mora. Hotel ima 127 klimatizovanih soba soba koje raspolažu Tv om, mini barom,sefom,TWC om sa fenom za kosu, telefonskom linijom…


Više informacija na:

https://harmoniahotelsgroup.com/albanian-star/

 

 

Cenovnik

Usluga HB HB
period 01.06.-30.06./01.09.30.09. 01.07.-31.08.
1/2  pogled park 36 41
1/2   pogled more 39 45
1/2   kao 1/1 pogled park 50 55
1/2   kao 1/1 pogled more 55 60
Doplate    
Gradska taxa po osobi 1 1
Popusti    
Treća ososba 20% 20%
Deca od 0-5,99 100% 100%
Deca od 5 do 11,99    
Sa dvije odrasle 50% 50%
Sa jednom odraslom 30% 30%
Dvoje dece bez odraslih 30% 30%

Cene su po osobi i danu važe za minimum 5 dana boravka. Za kraći period cena se uvećava 20%

USLOVI PLAĆANJA:

Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANCA INTESA za efektivu, na dan uplate.

40 % prilikom rezervacije. Ostatak u ratama do polaska na put ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 14 dana pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

Info za putnike

U sobe se po pravilu ulazi prvoga dana boravka posle 14.00 časova i napuštaju se do 12.00h poslednjeg dana boravka!!! Obaveštenje o lokalnom predstavniku ili lokalnoj agenciji, od koje se po potrebi može zatražiti pomoć, broju telefona za hitne slučajeve i drugi podaci, biće dostavljeni putnicima u skladu sa zakonom najkasnije pre otpočinjanja turističkog putovanja.

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče…) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. U slučaju eventualne štete koju putnik učini u smeštajnoj jedinici ili objektu dužan je nadoknaditi lično na licu mesta.

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju.

Preporučuje se putnicima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU ( potrebna novčana sredstva za boravak, međunarodno putno osiguranje, potvrde o smeštaju …) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu.

U slučaju štrajka, blokade na putevima i drugih nepredviđenih okolnosti na koje organizator putovanja ne može uticati, organizator zadržava pravo promene rute putovanja kao i izmene redosleda sadržaja u programu.

U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa i cena dobijenih od strane hotelijera, u odnosu na dan izlaska programa – cena aranžmana je podložna promeni i pre isteka datuma važenja cenovnika.

Sve vrste usluga, specifičnog obima, kvaliteta, karakteristika i namene koje nisu predvidjene programom putovanja, a za koje je putnik zainteresovan, putnik je u obavezi posebno pismeno ugovoriti sa organizatorom, pre putovanja, ukoliko je organizator u mogućnosti da obezbedi realizaciju takvih posebnih usluga. Ukoliko izmedju putnika i organizatora nisu posebno pismeno ugovorene usluge drugačijeg obima, kvaliteta, karakteristika i namene, iste ne mogu biti opravdano očekivane i zahtevane.

Molimo putnike da o tačnom vremenu sastanka kontaktiraju agenciju dva dana pred put.

VAŽNA NAPOMENA: U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumetaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja, Opštim uslovima putovanja agencije Karavan , kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja – Izabranog osiguranja.

OPISI SMEŠTAJNIH JEDINICA SADRŽANI SU U DODATKU I SASTAVNI SU DEO PROGRAMA PUTOVANJA.ili na http://www.harmonia-hotels.com/hotel-as.html

turisticka agencija karavan

KARAVAN INTERNATIONAL DOO NOVI PAZAR