VELIKO MAJSKO PUTOVANJE

od Eur69
  • Parking
  • Restoran

Opis

VELIKO MAJSKO PUTOVANJE

SPRING BREAK 2022

 

Dan 1 (20.05.2022.) Novi Pazar – Budva-Rafailovici

Polazak  u  jutarnjim satima oko 5  sati sa parkinga u blizini Elektrorasa.Vožnja sa usputnim zadržavanjima po potrebi, radi odmora i osveženja. Dolazak u Rafailovice u prepodnevnim satima. Smeštaj u hotelu Obala. Slobodno vreme.Organizovan večernji  odlazak u Budvu autobusom-zabava. Nocenje.

 

Dan 2 (21.05.2022.) Rafailovici – Kotor

Organizovan odlazak do Kotora sa polaskom u jutarnjim satima (fakultativno/ min. 30 putnika). Sledi kraći obilazak starog grada sa vodičem. Slobodno vreme za šetnju starim  gradom. U povratku ,obilazak jedne od najluksuznijih marina za jahte Porto Montenegro. Slobodno vreme za razgledanje.Povratak u hotel u popodnevnim satima.U vecernjim satima organizovan odlazak u Bar /fakultativno /min.30 putnika/ na koncert Dina Merlina .Posle koncerta povratak u hotel.Nocenje.

 

Dan 3 (22.05.2022.) Rafailovici– Dubrovnik

Organizovan odlazak do Dubrovnika u jutarnjim satima/fakultativno/min.30 putnika/.Voznja duz prelepih obala Crnogorskog i Hrvatskog primorija preko Herceg Novog, Cilipa , Cavtata i Kupara.Usputno na ulazu u Dubrovnik zadrzavanje na vidikovcu sa koga imamo predivan pogled prema starom delu grada Dubrovnika i ostrva koja se nalaze u okruzenju grada. Obilazak starog grada u pratnji lokalnog vodica.

Slobodno vreme i prilika za sopstveni dozivlja grada. U popodnevnim satima povratak. Dolazak u hotel. Nocenje.

 

Dan 4 (23.05.2022) Rafailovici-Sveti Stefan - Podgorica-Novi Pazar

Napustanje hotela.Polazak za N.Pazar u prepodnevnim satima.Usputno razgledanje Sv.Stefana.Nastavak putovanja sa usputnim zadrzavanjima radi odmora. Dolazak u Novi Pazar u vecernjim satima.Kraj programa

 

Cenovnik

Promo cena aranzmana do 15. aprila: 69 eura na bazi minimum 45 prijavljenih putnika.

Promo kampanja traje do 15. aprila. Deseti u grupi od deset putnika ide besplatno.

 

Cena nakon 15. aprila: 75eu

 

Cena uključuje:

- prevoz modernim turističkim autobusom visoke klase( tv, dvd...),

- 3 noćenja u htl.Obala-Rafailovici  https://www.hotelobala.me/

- usluga pratioca grupe 

Cena ne uključuje:

 

*izlet za Kotor (5€)

*izlet do Bara – koncert Dina Mrlina  (8€)

*izlet za Dubrovnik (25€) 

*doplata za doručak 4eu po danu

*boravišnu taksu 1,5 eura dnevno, plaća se na recepciji

  fakultativni izlet nije obavezani deo programa,a relazacija zavisi od broja prijavljenih putnika.  

 

MOGUCI NACIN PLACANjA:

 

  • PROMO CENA UPLATA UCELINI DO 15 APRILA OSTALI
  • 40% prilikom rezervacije, a ostatak 10 dana pre putovanja;
  • 40% prilikom rezervacije, a ostatak na rate putem kredita banke;
  • Uslovi plaćanja za sindikate posebno se ugovaraju

  

 NAPOMENE

 

Za ulazak u Crnu Goru  potrebna  je važeća lična karta. 

 

Za drzavljane Republike Srbije na dan izrade i objavljivanja programa nije neophodan nijedan od COVID uslova za ulazak u Crnu Goru. Putnici su u obavezi da u slučaju promena pribave dokument koji je neophodan za ulazak u Crnu Goru.

 

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAZNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica prevedenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu.

 

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molima putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs  iii u ambasadi iii konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Molima da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili trznih centara, prodavnica, restorana, muzeja, ...... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne

Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize maze doci do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Turistička agencijaKaravan international ne maze imati uticaja.

 

Važno obaveštenje - Obaveštavaju se putnici, s ‘obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz iii pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono sto je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče.

Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora  predviđen je  na svakih  3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

Napomena za raspored sedenja : "Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog ".

Napomena vezana za smeštaj:

U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, maze doci do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

 

Aranžman je raden na bazi minimum  45  putnika,  u suprotnom,  krajnji  rok  za  obaveštavanje  o  otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.

Organizator  putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molima putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska. Uz ovaj program vaze Opšti uslovi putovanja Turističke agencije Karavan international.

Molima Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja turističke agencije Karavan international, kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja.

 

POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA

 OSIGURANJE, DEPOZIT I GARANCIJA PUTOVANJA: U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije zakonom obavezno i to osiguranje putne odgovornosti, osiguranje od otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje,  paketa putnog osiguranja. 
Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 2.000,00  eura  i garanciju putovanja za kategoriju licence A u visini od 30.000,00 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja i davanja saglasnosti za izdavanje bankarske garancije broj 0115/2020 od 22.11.2021 zaključenog sa Primaocem garancije Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Broj bankarske garancije  52-805-0160910.3;  od 30.11.2021.  
sa važnošću od 10.12.2021. do 10.12.2022. godine,zaključena sa   HalkBank Beograd, ulica Milutina Milankovića 9 e.
Primalac bankarske garancije može pozvati banku na plaćanje u periodu koji ne može biti duži od šest meseci , računajući od datuma kada je bankarska garancija prestala da važi. Korisnik bankarske garancije, putnik aktivira bankarsku garanciju  bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka propisanog slučaja preko Primaoca bankarske garancije Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686,  pisanim putem ili telegramom  na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. 
(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

 

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 45 PUTNIKA
U SLUCAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA


Informacije i rezervacije u Agenciji Karavan International Novi Pazar

Vaze Opsti uslovi putovanja i otkaza Agencije Karavan International YUTA Standard

Licenca Organizatora tursitickih putovanja  OP 235/2021 kategoriaj A

Jedna karta za ceo svet !

Poslovnica Centar

Telefon: 0038120 331 991:

faks 0038120 331999

Head Office – Lučna  zgrada Korzo II spart

Telefon 0038120 314 513

Web: www.karavan.rs

E-mail: karavaninternational@gmail.com

E-mail: kamila1@open.telekom.rs

http://www.facebook.com/karavan.novipazar

https://twitter.com/nusret_nicevic

Karavan na tockovima   -  putovanje je cilj !

CENOVNIK BROJ 1 OD 01.aprila  2022 GODINE