SARAJEVO TRI DANA AUTOBUSOM - FEBRUAR

od Eur89 eur
 • Besplatan Wifi
 • Restoran
 • Kablovska televizija

Opis

PROGRAM SARAJEVO 15/17.02.2024

HOTEL HOLLYWOOD

3 dana/ - 2 noćenja sa doručkom + prevoz + panoramsko razgledanje

Program br. 1 od 08.05.2023

 

1.dan : 15.02. NOVI PAZAR -SARAJEVO

Polazak iz Novog Pazara u 4 h posle ponoći kod kompleksa “Jezero”. Putovanje preko N.Varoši i Priboja. Nastavak  putovanja preko Ruda, Rogatice i Romanije. Dolazak u Sarajevo u jutarnjim satima. Pauza za jutarnju kafu na Bas carsiji. Razgledanje grada u pratnji lokalnog ovdiča. Nakon toga odlazak na Ilidzu. Smeštaj u hotel Hollywood 4*. Odmor u mogućnost uživanja u sadržajima hotela. U popodnevnim časovima obilazak Vrela Bosne /ulaz fakultativno/. Povratak u hotel . Noćenje.

 

2.dan: 16.02. SARAJEVO-MOSTAR

Doručak. Slobodan dan ili fakultativno celodnevna poseta Mostaru. Putovanje dolinom Neretve. Usputna panorama Mosta na na Neretvi u Jablanici. Nastavak putovanja do vrela Bune. Ulaz fakultativno. U povratku obilazak Mostara uz pratnju lokalnog vodiča /Kameni most, Stara carsija, kujundžiluk…/. Slobodno vreme do polaska za Sarajevo.

Dolazak  u Sarajevo u večernjim satima. Noćenje.

 

3.dan: 17.02. SARAJEVO-NOVI PAZAR

Doručak. Napuštanje soba i odlazak u Sarajevo.  Polazak za Novi Pazar u popodnevnim satima. Nastavak putovanja istim putem kao u odlasku. Usputna zadržavanja radi odmora. Dolazak u Novi Pazar u večernjim satima.

 

 

 

 

Cenovnik

 

CENA ARANZMANA: 89 eur na bazi minimum 45 putnika (usluga)

 

 

PLACANJE I POPUSTI:

 

Plaćanje u turističkoj agenciji u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan plaćanja. U slučaju značajnih

poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

Popusti i doplate:

 • deca do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe imaju popust 10 €,

 • doplata za 1/1 sobu prema pravilima hotela.

 

U CENU JE URACUNATO

 • prevoz turističkim autobusom (AC, TV, dvd),

 • smeštaj u hotelu Hollywood u 1/2, 1/2+1 sobama na bazi 2 noćenja sa doručkom,

 • usluge pratioca grupe,

 • usluge lokalnog vodica za Sarajevo i Mostar

 • troškovi organizacije putovanja.

 

Nije uključeno u cenu:

 • preporuceno međunarodno zdravstveno osiguranje /prema cenovniku Sava osiguranja/

 • fakultativni izleti

 

FAKULTATIVNI IZLETI (cene su po osobi):

 • Mostar -15 eu /cene ulaznica za vrelo Bune i Tekiju nisu uključene u cenu i na plaćaju se na licu mesta/

 

Minimum za realizaciju fakultativnih programa je 30 putnika.Cena po osobi u 1/2 sobi

 

MOGUCI NACIN PLACANjA:

1) 30% prilikom rezervacije, a ostatak 07 dana pre putovanja;

2) 40% prilikom rezervacije, a ostatak na jednake rate čekovima građana do 31.12.2023.

3) 40% prilikom rezervacije, a ostatak na rate putem kredita banke;

 

POSEBNE NAPOMENE ZA GRUPNE ARANŽMANE:

Putovanje u BIH uz važeću ličnu kartu deca pasoš

VAŽNOST PASOŠA za decu I lica koja nemaju ličnu MINIMUM 3 MESECA

 

PUTNIK IMA PRAVO NA JEDNU PUTNU TORBU KOJA SE ODLAŽE U PRTLJAŽNIK I JEDAN RUCNI PRTLJAG KOJI MOŽE STATI ISPOD SEDIŠTA

 

Molimo Vas da pažljivo pre prijavljivanja potražite i proučite Opšte Uslove Putovanja organizatora jer svojim

potpisom Ugovora dajete i saglasnost o tome da ste sa istim u potpunosti upoznati i saglasni! Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim Uslovima Putovanja organizatora putovanja. Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administativni troškovi organizatora putovanja, hotel autobuskog prevoznika i sl. Te otkaz putovanja bez obzira na razlog otkazivanja povlači i nadoknadu tih troškova a oni sushodno datumu otkazivanja po tabeli iz Opštih

uslova putovanja. Tačno vreme i mesto polaska proveriti 1 dan pre putovanja, ukoliko Vas do tada nije kontaktirala osoba iz agencije gde ste uplatili aranžman sa ovim podacima.

PREPORUKA: Preporučujemo putnicima da obezbede polisu međunarodnog zdravstvenog osiguranja za sve vreme boravka u inostranstvu.Preporučuje se, jer pogranični organi mogu zatražiti na uvid polisu putnog osiguranja.

 

NAPOMENE VEZANE ZA PREVOZ:

Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. Trajanje svake pauze je između 20- 45 minuta u zavisnosti od prolaznog vremena tokom putovanja. Sedišta: Svaki putnik dobija sedište u autobusu saglasno rasporedu koji napravi orgaizator putovanja.

Prtljag: Prostor za prtljag u autobusu je ograničen. Predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer. Putnici su dužni da vode računa o svom prtljagu. Vodič i vozači nisu dužni da odlažu prtljag u prtljažnik autobusa. Dobra je volja svakog prevoznika (vozača) da odlože prtljag putnika. Iz tog razloga ne mogu biti odgovorni za eventualna oštećenja prtljaga. Sve eventualne štete nad prtljagom nastale tokom putovanja, i sva naknadna potraživanja, nisu nadležnost organizatora već osiguravajuće kuće, kod koje možete uzeti polisu osiguranja prtljaga. Ostavljanje vrednih stvari u

autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik ni hotel ne odgovaraju za iste. U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete za svoje osigurane stvari samo kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

 

TAX FREE: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu.

Grupno putovanje: Napominjemo da se prilikom rezervacije aranžmana priključujete grupi putnika, i da je prilikom realizacije putovanja sve podređeno grupi, a ne individualnom putniku. Shodno tome, muzika i filmovi u autobusu odgovaraju biranoj destinaciji i neutralni su po svom sadržaju. Izbor muzike i filmova kao i termine njihovog emitovanja u autobusu određuje isključivo predstavnik agencije. Takođe, temperatura u autobusu se ne može podešavati za svako sedište posebno. Molimo Vas da poštujte grupu i grupa će poštovati Vas.

 

NAPOMENE VEZANE ZA VIZNI REŽIM I PUTNE ISPRAVE:

Organizator putovanja nije ovlašćen da procenjuje valjanost putnih isprava putnika. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Za ulazak u zemlje Evropske Unije neophodno je da putna isparava važi minimum 6 meseci od završetka planiranog putovanja.Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na

sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, za putovanje u zemlje Šengena moraju posedovati VIZU. Vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata u zemlju u koju putuju. Agencija ne

snosi odgovornost za nedobijanje vize vlasnika starih plavih pasoša i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Oštim uslovima putovanja. Neophodna je viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu tj. ako u pasošu stoji da je izdat od strane MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA. Mole se putnici da vode računa

o svojim putnim ispravama, novcu i prtljagu u toku trajanja aranžmana. Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca

pri prelasku granice.

 

VAŽNO: U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na

vreme potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.

 

NAPOMENE VEZANE ZA SMEŠTAJ:

 

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00h (postoji mogućnost ranijeg ulaska u zavisnosti od destinacije), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00h. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštajni objekti koji su previđeni programom putovanja su registrovani, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze. Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okivru objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer

isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, bazen...) Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća je na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta. Zahtevi za vezane sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju izbor tipa soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležajevi i sl.).

Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge. U pojedinim državama Evrope, uvedena je obaveza plaćanja gradske takse. Ovaj sadržaj nije sadržan aranžmanom, plaćaju ga putnici direktno na recepciji hotela prilikom prijave. Kontinentalni švedski stopodrazumeva manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak.

 

NAPOMENE VEZANE ZA PROGRAM PUTOVANJA I FAKULTATIVNE IZLETE:

Fakultativni izleti su u organizaciji ino partnera, nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Cene fakultativnih izleta su podložne promeni u zavisnosti od broja prijavljenih putnika i isključivo su u nadležnosti Ino partnera. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative

podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije inopartnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika I objektivnih okolnosti. Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih 5 ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta – putna taksa u odnosu na dan izlaska programa –cena je podložna promeni. Ukoliko drugačije nije naglašeno u programu

putovanja, minimalni broj potreban za realizaciju svakog fakultativnog izleta jeste 30 prijavljenih putnika. Molimo da uzmete u obzir da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja, ne rade i postoji mogućnost izmene redosleda pojedinnih sadržaja u programu.

Putnicima koji imaju za cilj posetu određenih muzeja, galerija i drugih objekata koji nisu predviđeni programom putovanja, preporučujemo da pre polaska na put putem interneta provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti. ( npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu). Organizator putovanja zadržava pravo promene programa usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (zadržavanja na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak i sl.) Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije, kao i stavke iz potpisanog ugovora/prijave za putovanje. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije. Karavan International zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor. U slučaju promena na monetarnom tržistu ili tržištu roba I usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, kao i izmene programa

putovanja, spajanja sa drugom agencijom ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pred put.

Organizator zadržava pravo da putem AKCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. I moguće je izvršiti realizaciju programa uz manji broj prijavljenih putnika uz doplatu ili spajanja sa drugom agencijom.

 

NAPOMENE

Organizator putovanja moze zahtevati povecanje ugovorene cene samo ako je posle zakljucenja ugovora doslo do promena u kursu razmene valuta iii do promene cene goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa koje uticu na cenu putovanja. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode racuna o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranzmana.

 

Molimo da uzmete u obzir da postoji mogucnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih iii verskih praznika na odredenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanicno utvrđena, i važeća na dan zakljucenja ugovora izmedu organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne Postovani putnici, zelimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize maze doci do opadanja kvaliteta I servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Turisticka agencija Kaavan international  ne može imati uticaja.

izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smestaja ne prihvatite, mozete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

Aranžman je rađen na bazi minimum 45 putnika, u suprotnom kra jn ji rok za obavestavan je o otkazu aranzmana je 5 dana pre datuma polaska.

Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.

Uz ovaj program vaze Opsti uslovi putovanja Turisticke agencije Karavan internationalo.

Molimo Vas da se pre zakljucenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opstim uslovima putovanja turisticke agencije Karavan, kao i sa Opstim uslovima mđunarodnog putnog osiguranja.

POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 2000 eura i bankarsku garanciju putovanja za kategoriju licence A u visini limita pokrica od 30.000,00 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto

polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se

prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja

je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište.

Garancija po Ugovoru o Bankarskoj garanciji od 25.11.2021,broj.52-805-0160510.8.sa važnošću od 15.12.2022. do 15.12.2023. godine zaključen sa HalkBank Beograd ulica Milutina Milankovića 9e i Primaocem Bankarske garacije Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina

 1. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)