Ohrid u osvit prvog maja

od Eur99
  • Besplatan Wifi

Opis

OHRID 3 DANA AUTOBUSOM

Ohrid je grad na jugozapadu Makedonije, na severoistočnoj obali Ohridskog jezera. Ovo je veoma zanimljiva turistička destinacija s obzirom na veliki broj spomenika koji se u njemu nalaze i lepotu koja ga krasi i kojom privlači mnogobrojne posetioce iz zemlje i sveta. Ohridsko jezero ubraja se u red većih evropskih jezera. Zahvaljujući svojim osobenostima grad Ohrid i Ohridsko jezero proglašeni su za Svetsko kulturno nasledstvo pod zaštitom UNESKO-a Grad sa oko 365 manastira I crkava, grad pod zaštitom UNESCO - a, grad muzej sa karakterističnom arhitetkturom...

 

1.Dan:26.04.2024.-Novi Pazar – Ohrid

Polazak iz Novog Pazarau 00,00. Nastavak putovanja preko Kosovske Mitrovice, Prištine , Skoplja i Tetova. Usputno zadržavanje radi odmora. Dolazak u Ohrid u prepodnevnim satima... Smeštaj u hotel Montenegrin inn  . Slobodno vreme za odmor i individualne aktivnosti. Posle podne dvočasovni obilazak starog i istorijskog dela grada poznatog po vizantijskim spomenicima i sakralnim objektima sa lokalnim vodičem (crkva Sv. Sofije, crkva Sv. Pantelejmona, Samuilova tvrđava(ulazak fakultativno). Povratak u hotel Večera. Noćenje.

2.Dan: 27.04.2024.-Ohrid – Sveti Naum-Struga

Doručak. slobodan dan ili fakultativno Odlazak na Sv.Naum-obilazak sa autobusom: Manastir je lociran na najlepšem delu Ohridskog jezera, neposredno uz granicu sa Albanijom. Iz dvorišta manastira, koji je izgrađen na steni, pruža se spektakularan pogled na jezero, albanski grad Pogradec i okolne planine. Nakon razgledanja manastira i izvora slobodno do povratka u hotel. Izlet do Struge uz obilazak istoka Crnog Drima i Stare čaršije. Upoznavanje sa Strugom.Povratak u hotel.Večera.Posle večere slobodno za individualni doživljaj Ohrida ili zajednički odlazak na muziku uživo.. Noćenje.

3.Dan:28.04.2024.- Ohrid-Skoplje-Novi Pazar

Rani doručak. Nastavak putovanja prema Skoplju. Dolazak u Skoplje oko podneva. Dvočasovno zadržavanje u Skoplju radi obilaska centralnog gradskog jezgra. Polazak za Novi Pazar u popodnevnim satima. Dolazak u Novi Pazar putem u odlasku u kasnim vecernjim satima.

Cenovnik

 

CENA ARANŽMANA:

HOTEL Montenegrin INN PO OSOBI Cena: od 99€ , polupansion(na kružnom toku u blizini pijace)

 

Cena je na bazi 40 plativih putnika po autobusu

Doplata za jednokrevetnu (1/1) sobu iznosi 50% od ukupne cene aranžmana i radi se isključivo na upit!!!

ARANŽMAN OBUHVATA:

-Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja)

- 2 polupansiona u hotelu Montenigrin Inn   1/2 i 1/3 I 1/4 sobe https://montenegrininn.com/ ,

- razgledanje Ohrida u pratnji lokalnog vodiča

-troškove organizacije putovanja

- gratis za organizatora grupe putnika

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

- Međunarodno putno osiguranje prema cenovniku u prilogu,

- individualne troškove,

-usluge koje nisu predviđene programom i troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja.

 

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA:

-Obilazak Sv.Naum sa  usputnom posetom  Biljaninih izvora i poseta muzeju na vodi autobusom 15 eur

-Obilazak Struge 5 eur

- Ulaznice za muzeje (uplata na licu mesta prema cenovniku svakog muzeja pojedinačno)

-Minimalan broj za fakultativne izlete 30 osoba.

POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 2000 eura i bankarsku garanciju putovanja za kategoriju licence A u visini limita pokrica od 30.000,00 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto

polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se

prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja

je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište.

Garancija po Ugovoru o Bankarskoj garanciji od 25.11.2021,broj.52-805-0160510.8.sa važnošću od 15.12.2022. do 15.12.2023. godine zaključen sa HalkBank Beograd ulica Milutina Milankovića 9e i Primaocem Bankarske garacije Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

 

 

 

Vaze Opsti uslovi putovanja i otkaza Agencije Karavan International YUTA Standard

Licenca Organizatora tursitickih putovanja  OTP 231/2021

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 40 PUTNIKA

U SLUCAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 7 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA