NOVA GODINA U SKOPLJU

od Eur15

Opis

NOVA GODINA U SKOPLJU 

KONCERT DINA MERLINA

PRVI DAN

Polazak iz Novog Pazara 31.XII 2019.  u   jutarnjim satima kod Lepe Brene(tačno vreme polaska  do 29.XII)

Nastavak putovanja preko  Mitrovice i dalje autoputem pored Prištine, Uroševca i  Kašanika. Dolazak u Skoplje u ranim popodnevnim satima. Slobodno vfreme za sopstveni doživljaj Skoplja. U večernjim satima okupljanje na ugovorenom mestu u ugovoreno vreme sa grupom i odlazak na koncert Dina Merlina -trg makedonija.

DRUGI DAN

Polazak iz  Skoplja u 01 sat iza ponoći. Povratak putem u odlasku.

Dolazak u Novi Pazar u prepodnevnim satima. 

Cenovnik

Akcijska cena 15 eura 

 

Cena uključuje

Prevoz autobusom turiditčke klase.

Organizaciju putovanja

Cena ne uključuje 

Individulane troškove  putnika.

Putno zdravstveno osiguranje.

 

Uslovi plaćanja:

Plaćanje prilikom prijave  putnika.

Baza za cenu je minimum 45 plativih putnika

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Karavan international, licenca OTP 53/2016. od 03.03.2016.godine.

 

NAPOMENE:

Prtljag putnika sme da sadrzi iskljucivo poklone i stvari za licnu upotrebu! ! ! !
Organizator zadrzava pravo promene redosleda pojedinih sadrzaja u programu zbog objektivnih okolnosti.

Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informcije o programu putovanja.

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slucaju promena na deviznom trzistu i promena cena ulaznica.


Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

 

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000.- Eura kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0021/2018. od 25.01.2016.god zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300060193 od 25.01.2018. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”

( Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske presude,odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE KARAVAN   INTERNATIONAL

Cenovnik broj 1 od 20.11.2019.