Istanbul Bursa Autobusom

od Eur129

Opis

BURSA   ISTANBUL

6 dana istanbul

PROGRAM  PUTOVANJA

 1. dan -: NOVI PAZAR /10.11.2020/

Polazak iz Novog Pazara sa parking preko puta zgrade Lepa Brena u 20h. Nastavak putovanja  Ibarskom magistralom preko Kraljeva i  Kruševca i dalje koridorom X, a zatim nišavskom dolinom do graničnog prelaza Dimitrovgrad. Usputno zadržavanje  radi odmora i graničnih formalnosti. Noćna vožnja preko Bugarske.

 1. dan -: BURSA /11.11.2020/

Voznja preko Istanbula, Bosfora i Mosta Osman Gazi -četvrtog visećeg mosta u svetu.Dolazak u Bursu u podnevnim satima. Smeštaj  grupe u hotel 3*. Slobodno vreme za  sopstveni doživljaj  prve prestonice Osmanskog carstva.

Bursa je danas četvrti grad po broju stanovnika u Turskoj, koji po ekonomskoj snazi, sa milijadru i 100 miliona dolara godišnjeg budžeta, "diše za vrat" Istanbulu. Bursu mnogi, s pravom, nazivaju biserom Bliskog istoka - "leđa" joj čuva visoka planina Uludag, a vrata ka svetu drže otvorena obale Mramornog mora, udaljene svega 20-tak kilometara.

Obiluje istorijskim znamenitostima (neki od najlepših primera osmanske arhitekture, među kojima su Velika džamija, sa 20 kupola, u svetu poznata Zelena džamija, u okviru koje se nalaze medresa i biblioteka, zatim Mauzolej sa turbetom sultana Mehmeda Prvog), parkovima, uskim uličicama i bulevarima, najdužom žicarom na svetu .U parku je smeštena Muratova džamija, koju je podigao poslednji otomanski vladar sultan Murat Drugi početkom 15. veka, nalaze se turbeta sultana i članova njegove porodice, među kojima i sultani Osmangazi i Orhangazi - oca i sina, prvih sultana koji su došli u Bursu. Noćenje .

 1. dan -: BURSA – ISTANBUL /12.11.2020/

Doručak.  Nakon doručka obilazag Burse u pratnji lokalnog vodiča.Razgledanje Velike džamije "Ulu džamija", trga sa predivnim pogledom u Bursi gde su grobovi osnivača Osmanskog carstva, Osman bega i sultana Orhan Bega…Slobodno vreme za susret sa Kapali čaršijom u Bursi... Polazak za Istanbul oko 15h. Dolazak u Istanbul iz Azijskog dela u predvečernjim časovima. Prelazak preko jednog od mostova na Bosforu. Panoramsko razgledanje grada: Galata most, Taksim, Zlatni rog. Silazak na Bosfor, Palata Dolmabahče. Smeštaj u hotel 3* u oblasti Laleli/Aksaray. Slobodno vreme. Noćenje.

 1. dan -: ISTANBUL /13.11.2020/

Doručak. Slobodno vreme iii fakultativno krstarenje Bosforom u pratnji vodica. Nakon toga, drugi deo fakultativnog programa u vidu posete Azijskoj strani Istanbula; džamija Čamlidža, Kadikoy i Prinčevska ostrva. Povratak u hotel u popodnevnim časovima. Mogućnost fakultativnog odlaska do trga Taksim metroom. Slobodno vreme. Noćenje.

 1. Dan -: ISTANBUL /14.11.2020/

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativno obilazak trga Sultan Ahmet, Plave džamije, Aja Sofije, Hipodroma i Topkapi dvorca u pratnji lokalnog vodiča. Slobodno vreme do polaska. Polazak za Novi Pazar u kasnim popodnevnim časovima. Vožnja kroz Bugarsku sa kraćim pauzama radi odmora.

 1. dan -: NOVI PAZAR /15.11.2020/

Dolazak u Novi Pazar u jutarnjim časovima

Cenovnik

PLACANJE I CENE:

Termini putovanja

Hoteli

Redovna cena

10.11. – 15.11.2020

Dalan *** Istanbul

    Artic***    Bursa

 

129  €

 

NACINI PLACANJA ARANZMANA:

Plaćanje  u turističkoj  agenciji  u dinarskoj  protivvrednosti  po kursu  na dan  plaćanja.  U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

Popusti i doplate:

 • deca do 5 god.placaju 50%od redovne cene, deca do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe imaju popust 20 €,

-doplata za 1/1 sobu = 50 eur

Uključeno u cenu:

 • prevoz turističkim autobusom (AC, TV, dvd),
 • smeštaj u hotelima od 3* u Bursi i Istanbulu u centru grada
 • smeštaj u 1/2 i 1/2+1 sobama,
 • usluge pratioca grupe,
 • usluge lokalnog vodica u Bursi i Istanbulu
 • panoramsko razgledanje grada,
 • troškovi organizacije putovanja.

 

Nije  uključeno  u cenu:

 • obavezno međunarodno zdravstveno osiguranje za Covid
 • fakultativne izlete

FAKULTATIVNI IZLETI (cene po osobi):

 • Aja Sofija + Plava Džamija + Hipodrom + Topkapi palata - 35 € (cena obuhvata ulaznice i usluge vodica);
 • Krstarenje Bosforom - 15 € (cena obuhvata vožnju brodom i usluge lokalnog vodica),
 • Carigradska patrijarsija - Eyup - Miniaturk park - 10 €
 • Trg Taksim metroom - 3 €
 • Prinčevska ostrva – 30 €
 • Minimum za realizaciju fakultativnih programa je 25 putnika.

MOGUCI NACIN PLACANjA:

30% prilikom rezervacije, a ostatak 10 dana pre putovanja;

30% prilikom rezervacije, a ostatak na jednake rate čekovima građana do 31.11.2020.

30% prilikom rezervacije, a ostatak na rate putem kredita banke;

 

NAPOMENE

Organizator putovanja maze zahtevati povećanje ugovorene cene samo aka je posle zaključenja  ugovora došlo do promena u kursu razmene valuta iii do promene cene goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa koje utiču na cenu putovanja. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAZNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica prevedenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu.

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molima putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs  iii u ambasadi iii konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Molima da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili trznih centara, prodavnica, restorana, muzeja, ...... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne

Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize maze doci do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Turistička agencija Ecco ne maze imati uticaja.

Važno obaveštenje - Obaveštavaju se putnici, s ‘obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz iii pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono sto je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče.

Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora  predviđen je  na svakih  3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

Napomena za raspored sedenja : "Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog ".

Napomena vezana za smeštaj:

U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, maze doci do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

Aranžman je raden na bazi minimum  45  putnika,  u suprotnom,  krajnji  rok  za  obaveštavanje  o  otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.

Organizator  putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molima putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska. Uz ovaj program vaze Opšti uslovi putovanja Turističke agencije Ecco.

Molima Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja turističke agencije Ecco, kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja.

NAPOMENE:  Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od: troškova, rezervacija, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina na lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 30 osoba. Zbog potrebe obezbeđenja loklanih vodiča za e prijava za izlet pre polaska na put a plaćanje na licu mesta predstavniku ino partnera.

VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.

OSIGURANJE, DEPOZIT I GARANCIJA PUTOVANJA: U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije zakonom obavezno i to osiguranje putne odgovornosti, osiguranje od otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje,  paketa putnog osiguranja. 
Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 2,500  eura  i garanciju putovanja za kategoriju licence  A 20 u visini od 200.000,00 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0021/2020 od 10.01.2020. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 00433429 od 28.01.2020. godine, Akcionarskog društva za osiguranje  SAVA osiguranje , Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686,  pisanim putem ili telegramom  na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.) 

VAŽNA NAPOMENA: VAŽNOST PASOŠA MINIMUM 6 MESECi

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 40 PUTNIKA
U SLUCAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA
Informacije i rezervacije u Agenciji Karavan International Novi Pazar

Vaze Opsti uslovi putovanja i otkaza Agencije Karavan International YUTA Standard

Licenca Organizatora tursitickih putovanja  OTP 257/2020

Jedna karta za ceo svet !

Poslovnica Centar

Telefon: 0038120 331 991:

faks 0038120 331999

Head Office – Lučna  zgrada Korzo II spart

Telefon 0038120 314 513

Web: www.karavan.rs

E-mail: karavaninternational@gmail.com

E-mail: kamila1@open.telekom.rs

http://www.facebook.com/karavan.novipazar

https://twitter.com/nusret_nicevic

Karavan na tockovima   -  putovanje je cilj !

Cernovnik 1 od 25.09.2020.