NOVA GODINA U ISTANBULU AUTOBUSOM

od Eur189
 • Besplatan Wifi
 • Restoran
 • Kablovska televizija
 • Sef

Opis

Bio sam ponovo uIstanbulu,, u gradu koji se iznova posećuje  sa mnogo želja i puno snova. Gradu koji je nemoguce upoznati ali mu se lako diviti. Gradu koji osvaja i one koji su ga osvojili.  Istanbul; grad civilizacija. Otvorite kapije Istanbula iznova i iznova. Podjite sa Karavanom na put snova.

 

NOVA GODINA U ISTANBULU

POLAZAK 28. DECEMBRA 2023.

HOTEL ILKBAL DELUXE 4*

 

1.dan -28. DECEMBAR  : NOVI PAZAR 

Polazak iz Novog Pazara sa parking preko puta zgrade Lepa Brena u 17h. Nastavak putovanja  Ibarskom magistralom preko Kraljeva i  Kruševca i dalje koridorom x,   Nišavskom dolinom do graničnog prelaza Dimitrovgrad. Usputno zadržavanje  radi odmora i graničnih formalnosti. Noćna vožnja preko Bugarske.

2.Dan 29. DECEMBAR : ISTANBUL 

Dolazak u Istanbul  u prepodnevnim satima.Slobodno do smeštaja u hotel ILKBAL DELUXE 4* http://ilkbaldeluxehotel.com/en/homepage/ 

Posle podne fakultativno obilazak trga Sultan Ahmet, Plave džamije, Aja Sofije, Hipodroma i ispred prve kapije  Topkapi dvorca u pratnji lokalnog vodiča. Povratak u hotel.

 

 3.dan -30 DECEMBAR: ISTANBUL  

Doručak. Panorama grada u pratnji vodiča autobusom:

Galata most, Taksim, Zlatni rog. Silazak na Bosfor, Palata Dolmabahče.  Dolazak kod Misir Čaršije. 

Slobodno vreme iii fakultativno krstarenje Bosforom u pratnji vodica. Povratak kod misir čaršije za one putnike koji ne nastavljaju na drugi deo fakultativnih sadržaja.

Nakon toga, drugi deo fakultativnog programa u vidu poseta.

1.Odlazak na vidikovac Pjer Lotti pešačka tura. Nakon toga mala panoramska šetnja do trga Sultan Ejup. Na trgu  Sultan Ejup razgledanje najomiljenije dzamije u Turskoj u islamskom svijetu i turbeta Ebu –Ejuba el-Ensarija bliskog prijatelja  poslanika Muhammeda. Nastavak putovanja. Obilazak Vaseljenjske patrijaršije u Istanbulu i obilazak neobične (šarene) četvrti Balat

Povratak u hotel. Slobodno vreme.

U večernjim satima, fakultativna vožnja metroom do čuvenog trga Taksim.Setnja Istiklal džadom duzine 3 km uz odlazak do Galata kule  radi panorame na cijeli grad  i Mramorno more uz čaj ili kafu. Povratak u hotel. Noćenje.

Noćenje..

4.dan- 31 DECEMBAR: ISTANBUL 

Doručak. Slobodno  vreme ili

1.Fakultativno izlet preko Bosfora na azijsku stranu.Obilazak džamije  Čamlidža odakle se pruža predivan pogled na evropski deo Istanbula.Usputna panorama Uskudara i Devojačke kule. Dolazak u Kadikoy najšareniji i najveseliji Istanbula. Razgledanje pa vreme za šoping do prelaska na evropsku stranu. Dolazak u  hotel u preddvečernji msatima

 

Oko 21  h.  fakultatvno  odlazak na Novogodišnje Tursko veče. Program se odvija  u restranu uz večeru i  bogat sadržaj. Noćenje

5.dan-01. JANUAR: ISTANBUL  /

Doručak. Napuštanje soba i odlaganje stvari u hotelu do 11 sati. Slobodno vreme do polaska. Polazak za Novi Pazar u 14 sati. Vožnja kroz Bugarsku sa kraćim pauzama radi odmora.

 

6. dan - DRUGI JANUAR: NOVI PAZAR /

Dolazak u Novi Pazar u prepodnevnim satima.

Cenovnik

 

CENA ARANZMANA:

Hotel

kat 

LOKACIJA

Cena po osobi u 1/2 sobi

  ILKBAL DELUXE

4* 

Laleli

189 eur

       

 

 

 

http://www.goldhotel.com.tr/en/

 IME DRGUOG HOTELA 7 DANA PRE POLASKA ZAVISNO OD VELIĆINE GRUPE. putnici prilikom prijave  dobijaju potvrdu.

 

Plaćanje  u turističkoj  agenciji  u dinarskoj  protivvrednosti  po srednjem kursu  NBS na dan  plaćanja.  U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

 

Popusti i doplate:

-deca do 12 god. u pratnji dve odrasle osobe imaju popust 20 €,

-doplata za 1/1 sobu = 100 €

Opis hotela

 

  

Uključeno u cenu:

 • prevoz turističkim autobusom (AC, TV, dvd),

 • smeštaj u izabranom hotelu  tri noćenja sa doručkom/švedsk isto u Istanbulu u centru grada HOTEL Grand Media  i drugi u blizini oblast Beyazit/Laleli

 • smeštaj u 1/2 i 1/2+1 sobama, 

 • usluge pratioca grupe,

 • usluge lokalnog vodica Istanbulu za panoramsko razgledanje

 • troškovi organizacije putovanja.

            

Nije uključeno u cenu:

 • međunarodno putno zdravstveno osiguranje /preporučuje se covid dodatak

 • fakultativni izleti

 

 

FAKULTATIVNI IZLETI (cene po osobi):

 

*Obilazak Aja Sofije,  Plave Džamije, Hipodroma  Topkapi palate(ispred prve kapije) u pratnji vodiča -15 €

*Krstarenje Bosforom (cena obuhvata vožnju brodom i usluge lokalnog vodica),- 15 €

*Vidikovac Pier Loti  pešačka tura,Trg Ejup sa  Ejup džamijom, Carigradska patrijarsija, četvrt Balat -15 eura

*Trg Taksim (metroom) - 5 €

*Celodnevni izlet u Aziju u pratnji vodiča sa obilaskom:

Čamlidža džamije, Uskudara i Kadikoya 20 eura

NOVOGODIŠNJE Tursko veče u restoranu .... eura

 

 • Minimum za realizaciju fakultativnih programa je 30 putnika

 

 

MOGUCI NACIN PLACANjA:

 • 40% prilikom rezervacije, a ostatak 10 dana pre putovanja;

 • 40% prilikom rezervacije, a ostatak na rate putem kredita banke;

 • Uslovi plaćanja za sindikate posebno se ugovaraju

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENE

 

Za ulazak u Tursku neophodno je da pasos vazi minimum 6 meseci od dana predvidjenog napustanja Turske.

 

 

 

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAZNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica prevedenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu.

 

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molima putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs  iii u ambasadi iii konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Molima da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili trznih centara, prodavnica, restorana, muzeja, ...... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne

Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize maze doci do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Turistička agencija Ecco ne maze imati uticaja.

 

Važno obaveštenje - Obaveštavaju se putnici, s ‘obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz iii pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono sto je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče.

Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora  predviđen je  na svakih  3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

Napomena za raspored sedenja : "Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog ".

Napomena vezana za smeštaj:

U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, maze doci do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

 

Aranžman je raden na bazi minimum  45  putnika,  u suprotnom,  krajnji  rok  za  obaveštavanje  o  otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.

Organizator  putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molima putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska. Uz ovaj program vaze Opšti uslovi putovanja Turističke agencije Karavan international.

Molima Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja turističke agencije Karavan international, kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja.

 

POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA

POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 2000 eura i bankarsku garanciju putovanja za kategoriju licence A u visini limita pokrica od 30.000,00 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto

polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se

prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja

je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište.

Garancija po Ugovoru o Bankarskoj garanciji od 25.11.2021,broj.52-805-0160510.8.sa važnošću od 15.12.2022. do 15.12.2023. godine zaključen sa HalkBank Beograd ulica Milutina Milankovića 9e i Primaocem Bankarske garacije Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina

 1. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

 

 

 

 

VAŽNA NAPOMENA: VAŽNOST PASOŠA MINIMUM 6 MESECI

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 45 PUTNIKA
U SLUCAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA
Informacije i rezervacije u Agenciji Karavan International Novi Pazar

Vaze Opsti uslovi putovanja i otkaza Agencije Karavan International YUTA Standard

Licenca Organizatora tursitickih putovanja  OTP 257/2020

Jedna karta za ceo svet !

Poslovnica Centar

Telefon: 0038120 331 991:

faks 0038120 331999

Head Office – Lučna  zgrada Korzo II spart

Telefon 0038120 314 513

Web: www.karavan.rs

E-mail: karavaninternational@gmail.com

E-mail: kamila1@open.telekom.rs

http://www.facebook.com/karavan.novipazar

https://twitter.com/nusret_nicevic

Karavan na tockovima   -  putovanje je cilj !

 

 

 

Cenovnik 01 od 25.10.2023. godine