Bursa Osmi Mart Autobusom

od Eur145

Opis

BURSA 8 MART

05-10. MART 2020.

PROGRAM PUTOVANJA

Prvi dan 05.mart 2020.  NOVI PAZAR-KAPIKULE

Polazak iz Novog Pazara sa parking preko puta zgrade Lepa Brena u 15h. Nastavak putovanja  Ibarskom magistralom preko Kraljeva i  Kruševca i dalje koridorom X, a zatim nišavskom dolinom do graničnog prelaza Dimitrovgrad. Usputno zadržavanje  radi kompletiranja grupe,  odmora i graničnih formalnosti. Noćna vožnja preko Bugarske.

Drugi dan 06.mart 2020. ISTANBUL – BURSA

Dolazak u Bursu preko Istanbula, Bosfora i Mosta Osman Gazi četvrtog visećeg mosta u svetu, otvorenog 01. jula 2016. godine u podnevnim satima.  Smeštaj  grupe u Kirci Termal hotel 3*. Slobodno vreme za  sopstveni doživljaj  prve prestonice Osmanskog carstva.

Bursa je danas četvrti grad po broju stanovnika u Turskoj, koji po ekonomskoj snazi, sa milijadru i 100 miliona dolara godišnjeg budžeta, "diše za vrat" Istanbulu. Bursu mnogi, s pravom, nazivaju biserom Bliskog istoka - "leđa" joj čuva visoka planina Uludag, a vrata ka svetu drže otvorena obale Mramornog mora, udaljene svega 20-tak kilometara.

Njene krivudave uličice i široki bulevari istovremeno čuvaju bogatu istoriju i nude viziju budućnosti zemlje sa epitetom ekonomskog diva. Bursa se proteže na 62 kilometra u dužinu ispod planine Uludag i 16 kilometara u širinu, na samo pola sata vožnje do obala Mramornog mora. Bursa ima oko  tri i po miliona stanovnika, u samom centru živi skoro dve trećine,.

Obiluje istorijskim znamenitostima( neki od najlepših primera osmanske arhitekture, među kojima su Velika džamija, sa 20 kupola, u svetu poznata Zelena džamija, u okviru koje se nalaze medresa i biblioteka, zatim Mauzolej sa turbetom sultana Mehmeda Prvog), parkovima, uskim uličicama i bulevarima, najdužom žicarom na svetu U Bursi su sahranjene sultanije Hurem i Mahidevran.U parku je smeštena Muratova džamija, koju je podigao poslednji otomanski vladar sultan Murat Drugi početkom 15. veka, nalaze se turbeta sultana i članova njegove porodice, među kojima i sultani Osmangazi i Orhangazi - oca i sina, prvih sultana koji su došli u Bursu.  Tu je i Kapali časršija. U osam kilometara dugim "ulicama" čaršije na prodaju je sve - zlato, srebro, kašmir, svila, garderoba, obuća..... Za sladokusce tu je ćeten alva, razne bombone, slatko od kestena i pohovani kesten, poslastica koja se može kupiti samo u Bursi.  Noćenje .

 

 Treći dan  07. mart 2020 BURSA

Doručak.  Nakon doručka obilazag Burse u pratnji lokalnog vodiča. Velike džamija "Ulu džamija", trga sa predivnim pogledom u Bursi gde su grobovi osnivača Osmanskog carstva, Osman bega i sultana Orhan Bega…Slobodno vreme za susret sa Kapali čaršijom u Bursi.. Posle podne obilazak Zelene džamije  Noćenje

 

 

Četvrti  dan  08.mart 2020. BURSA

 (fakultativno poseta selu Cumalıkızık)

Doručak, fakultativno obilazak  sela Cumalıkızık u opštini ini Yıldırım, pored  Burse    u podnožju planine Uludağ. Njegova istorija  se  veže za Bursu i osnivanje  Osmanskog carstva; naime Cumalıkızık je osnovano kao vakuf (zadužbina) grada Burse i kroz ranu istoriju Osmanlija bilo je jedno od sela u zaleđu koja su direktno snbdevala  grad na obali. Kako je ono jedino selo ovog sistema koje je opstalo, i to izuzetno sačuvane rane osmanske arhitekture, Cumalıkızık je 2014. godine, zajedno s Bursom, upisano na UNESCO-v popis mesta svetske kulturne  baštine.

Naziv dolazi od turske reči džuma (tur. za „petak”), čime se naglašava važnost ovog dana određenog za muslimansku molitvu i okupljanja, te imena jednog od izvornih Oguza (turskijskog plemena), Kızıka. Tako obližnja sela, ali manje sačuvana, nose imena: Değirmenlikızık, Derekızık, i Hamamlıkızık.

Etnografski muzej Cumalıkızıka posjeduje bogatu zbirku predmeta iz ranog turskog prioda , dok su tradicionalne kuće napravljene od drveta,  i kamena lomljenca. U selu danas nalazi se 270 istorijskih kuća  od kojih se u njih 180 još uvek živi. Većina ih je podeljena na tri stambene jedinice, gornji spratovii imaju čardake (erkere izbačene u vanjski prostor), a ručke i halke za kucanje na vratima su od livenog gvožđa. Uske ulice   su popločane oblutcima i imaju karakterističnu uvalu koja ide kroz sredinu ulice kako bi služila za odvod kišnice i otpada.Džamija, česma Zekiye Hatuna uz džamiju i hamam s kupolom su izvorne građevine iz Osmanskog carstva, dok se na obroncima sela nalaze i ruševine bizantske crkve, otkrivene 1967. god.

Povratak u Bursu u ranim popodnevnim satima. Slobodno vreme za novi dodir sa istorijskom Bursom.  Fakultativno odlazak na osmomartovsku večeru uz zabavu. Noćenje

Peti dan  09.mart 2020. BURSA-ISTANBUL-KAPIKULE

Doručak. Odmah posle doručka napuštanje hotela i polazak prema Istanbulu. Dolazak u Istanbul. Slobodno vreme ili fakultativno krstarenje Bosforom. Zainteresovani nakon krstarenja idu u obilazak Plave džamije, Aya Sofije i Topkapi dvorca. Slobodno vreme  do polaska koji je planiran za 17 sati po lokalnom vremenu. Noćna vožnja.

Šesti dan  10.mart 2020. NOVI PAZAR

Putovanje autoputem  pored  usputnih gradova. Pauze radi odmora, pasoških i granilnih formalnosti. Dolazak u Novi Pazar u prepodnevnim satima.

 

Cenovnik

Cena aranžmana po putniku 145 eura .

NAČINI PLAĆANJA: u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
- Gotovinski: 30% prilikom rezervacije ostatak najkasnije 15 dana pre početka aranžmana.
- Odloženo plaćanje: u TRI  jednake mesečne rate 30 % gotovinski a ostatak čekovima građana datumiranima 15-tog u mesecu uz obezbeđenje plaćanja (deponovanje minimum 15 dana pre početka aranžmana). Uslovi plaćanja za SINDIKATE  posebno se  ugovaraju

POPUSTI I DOPLATE:
- Doplata za 1/1 sobu 45 eura.

 

Cene fakultativnih izleta: 

Selo Cumalıkızık 10 eura

Osmomartovska večera  uz zabavu 15 eura

Krstarenje Bosforom 15 eura

Trg Sultan Ahmet Aja Sofija, Topkapi Dvorac 45 eura

 

           

NAPOMENE:  Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od: troškova, rezervacija, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina na lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 30 osoba. Zbog potrebe obezbeđenja loklanih vodiča za e prijava za izlet pre polaska na put a plaćanje na licu mesta predstavniku ino partnera.

VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.

OSIGURANJE, DEPOZIT I GARANCIJA PUTOVANJA: U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije zakonom obavezno i to osiguranje putne odgovornosti, osiguranje od otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje,  paketa putnog osiguranja. 
Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 2,500  eura  i garanciju putovanja za kategoriju licence  A 20 u visini od 200.000,00 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0021/2020 od 10.01.2020. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 00433429 od 28.01.2020. godine, Akcionarskog društva za osiguranje  SAVA osiguranje , Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686,  pisanim putem ili telegramom  na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.) 

VAŽNA NAPOMENA: VAŽNOST PASOŠA MINIMUM 6 MESECI

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 45 PUTNIKA
U SLUCAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA
Informacije i rezervacije u Agenciji Karavan International Novi Pazar

Vaze Opsti uslovi putovanja i otkaza Agencije Karavan International YUTA Standard

Licenca Organizatora tursitickih putovanja  OTP 257/2020

Jedna karta za ceo svet !

Poslovnica Centar

Telefon: 0038120 331 991:

faks 0038120 331999

Head Office – Lučna  zgrada Korzo II spart

Telefon 0038120 314 513

Web: www.karavan.rs

E-mail: karavaninternational@gmail.com

E-mail: kamila1@open.telekom.rs

http://www.facebook.com/karavan.novipazar

https://twitter.com/nusret_nicevic

Karavan na tockovima   -  putovanje je cilj !

 

Bursa, cenovnik broj 1 od 04.02.2020.

Opcija ponude za sindkate 19. Februar 2020.